تاریخ : سه شنبه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۰

کودک کار

28تیر
ناعدالتی و بی انصافی در حق کودکان کار؛ تا کی؟!

ناعدالتی و بی انصافی در حق کودکان کار؛ تا کی؟!

برخورد حذفی با کودکان کار و جمع آوری فله‌ای کودکان کار از بزرگترین ستم های وارده بر این کودکان قلمداد می شود.