تاریخ : چهارشنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

کردها

23اردیبهشت
چرخش افکار عمومی کُردها در پیچ دوازدهم

چرخش افکار عمومی کُردها در پیچ دوازدهم

پایان یافتن دولت یازدهم و بازخوانی عملکرد چهارساله اعتدالگرایان، افکار عمومی مناطق کُردی را در تمدید تصدی دولت برای چهار سال دیگر به تأملی مجدد واداشته است.