تاریخ : پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

پژوهشی

28مهر
مراکز پژوهشی جمهوری اسلامی ایران در رتبه 16 جهان و اول غرب آسیا

مراکز پژوهشی جمهوری اسلامی ایران در رتبه 16 جهان و اول غرب آسیا

جدیدترین گزارش رقابت پذیری جهانی که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران در شاخص کیفیت مراکز پژوهشی رتبه 16 جهان را به خود اختصاص داده است.