تاریخ : پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

وزیرسابق ارشاد

01آذر
تنها راه مبارزه ایستادگی و مقاومت است

تنها راه مبارزه ایستادگی و مقاومت است

وزیر سابق ارشاد گفت: بعد از ریشه کنی داعش خیلی ها با مطرح ساختن قضیه کردستان عراق سعی در باز آفرینی یک موضع جدید در منطقه بودند.