تاریخ : پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰

فروش

31مرداد
یک بام و دو هوای بازار میوه داخلی/ محصولات کشاورزی در باغات فاسد می شوند!

یک بام و دو هوای بازار میوه داخلی/ محصولات کشاورزی در باغات فاسد می شوند!

با توجه به وضعیت نابسامان بازار فروش محصولات کشاورزی، این روزها شاهد نارضایتی کشاورزان از مسئولین هستیم.