تاریخ : پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰

سلفی

17مرداد
پاسخ کوبنده نمایندگان ملت به تحریم ها!

پاسخ کوبنده نمایندگان ملت به تحریم ها!

سلفی گیری نمایندگان با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پاسخی کوبنده به تحریم های جدید آمریکا بود!