تاریخ : شنبه, ۱۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰

بافت قدیمی

10اردیبهشت
بازگشت زندگی به بافت تاریخی ارومیه

بازگشت زندگی به بافت تاریخی ارومیه

تبدیل بناهای مسکونی بافت سنتی ارومیه به خدماتی در دستور کار دستگاه های متولی قرار دارد.