تاریخ : چهارشنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

آب های زیرزمینی

18شهریور
7800 حلقه چاه کشاورزی در آذربایجان غربی برق دار می شود‬‎

7800 حلقه چاه کشاورزی در آذربایجان غربی برق دار می شود‬‎

لزوم استفاده مناسب تر از منابع طبیعی و منابع پایه آب و خاک امری ضروری و اجتناب نا پذیر است .