افزونه جلالی را نصب کنید.

نظافت

16شهریور
شهروندان با تفکیک پسماند و رعایت نظافت یاری‌گر شهرداری باشند
سرپرست شهرداری میاندوآب:

شهروندان با تفکیک پسماند و رعایت نظافت یاری‌گر شهرداری باشند

سرپرست شهرداری میاندوآب گفت: شهروندان با مدیریت پسماندهای تولید و رعایت مواردی تفکیک زباله،رطوبت‌گیری پسماندها جهت پیشگیری از ایجاد شیرابه‌ها، یاری گر مدیریت شهری و پیام‌آوران پاکیزگی باشند.