افزونه جلالی را نصب کنید.

نسخۀ

21فروردین
کشف قطعه‌ای از ‌نسخۀ عیلامی کتیبۀ سنگی خشیارشا در تخت جمشید

کشف قطعه‌ای از ‌نسخۀ عیلامی کتیبۀ سنگی خشیارشا در تخت جمشید

 مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از کشف قطعه‌ای از نسخه عیلامی کتیبه سنگی خشایارشا، خبر داد.