افزونه جلالی را نصب کنید.

نداشتیم

15بهمن
رادیو و تلویزیون داشتیم اما هنوز برق نداشتیم/ چرا قدیم‌ها این‌قدر برق می‌رفت؟

رادیو و تلویزیون داشتیم اما هنوز برق نداشتیم/ چرا قدیم‌ها این‌قدر برق می‌رفت؟

ناصرالدین آخرین‌باری که رفت فرنگ در کاخ‌های سلطنتی روسیه چراغ روشنایی برقی را دید و حیرت کرد و همان‌جا دستور داد یک مولد برق کوچک بخرند که خریدند و در خیابان باب‌همایون مستقر کردند و چراغ‌های روشنایی را هم در همان خیابان علم کردند و ناصرالدین هم رفت و کلید را زد و اولین چراغ برق ایران روشن شد.