افزونه جلالی را نصب کنید.

مکه

25مرداد
حمایت مسئولین از رواج تفکر ضددینی/ ترویج کمونیسم در قالب ادبیات کودک!

حمایت مسئولین از رواج تفکر ضددینی/ ترویج کمونیسم در قالب ادبیات کودک!

پس از برگزاری مراسم تجلیل از کتابی سراسر توهین به مقدسات دینی، این بار نوبت به انتشار کتاب دیگری با همان رنگ و بو در ارومیه رسید!