افزونه جلالی را نصب کنید.

موسم مهربتنی

29فروردین
رمضان، موسم سخاوت و مهربانی/ کمک به آزادی زندانیان، کمک به کاهش آسیب های اجتماعی
 در میزگرد تخصصی بررسی شد؛

رمضان، موسم سخاوت و مهربانی/ کمک به آزادی زندانیان، کمک به کاهش آسیب های اجتماعی

رمضان، موسم مهربانی ها است و که در این موسم مهربانی، مردم با محرومان و نیازمندان هم قدم شده و به یاری آنها می شتابند.