تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱

منصور کبگانیان

25اسفند
سهمیه‌های کنکور ساماندهی می‌شوند

سهمیه‌های کنکور ساماندهی می‌شوند

سهمیه‌های کنکور ساماندهی می‌شوند

22اسفند
هدف اصلی بازنگری در سهیمه های کنکور رعایت حقوق عامه و اجرای عدالت است

هدف اصلی بازنگری در سهیمه های کنکور رعایت حقوق عامه و اجرای عدالت است

هدف اصلی بازنگری در سهیمه های کنکور رعایت حقوق عامه و اجرای عدالت است