افزونه جلالی را نصب کنید.

منبع درآمد

03اردیبهشت
بازیافت زباله های تولیدی می تواندمنبع درآمدی برای هزینه های شهرداری باشد

بازیافت زباله های تولیدی می تواندمنبع درآمدی برای هزینه های شهرداری باشد

محل جدید سایت دفن زباله شهر میراباد با مساحت ۷ هزار و ۹۱۸ مترمربع در جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان سردشت به تصویب رسید.