افزونه جلالی را نصب کنید.

معدوم سازی

22دی
معدوم سازی ۲ تن مواد غذایی فاسد در پلدشت
طی یک ماه گذشته رخ داد؛

معدوم سازی ۲ تن مواد غذایی فاسد در پلدشت

رییس شبکه بهداشت و درمان پلدشت گفت: ۲ تن مواد غذایی فاسد پس از جمع آوری از سطح عرضه با حضور نماینده اداره صنعت،معدن و تجارت معدوم‌سازی شد.