تاریخ : جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱

صمدی

01اسفند
رضایت شاکیان به ۱۹ نفر از زندانیان ارومیه
طی امسال؛

رضایت شاکیان به ۱۹ نفر از زندانیان ارومیه

با میانجیگری اعضای شعبه 19 شورای حل اختلاف ویژه زندانیان ارومیه وکمک خیرین منجر به جلب رضایت ازشکات 19 مددجو شد.