افزونه جلالی را نصب کنید.

روز جهانی استاندارد

22مهر
22 مهر ماه روز جهانی استاندارد

22 مهر ماه روز جهانی استاندارد

پوستر مناسبتی ویژه روز استاندارد تقدیم مخاطبان می شود.