افزونه جلالی را نصب کنید.

رئیس دادگستری خوی

21دی
صلح و سازش ۱۱۱ فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف خوی
رئیس دادگستری خوی خبر داد:

صلح و سازش ۱۱۱ فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف خوی

رئیس دادگستری خوی گفت: 111 فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف شهرستان خوی در یک ماه گذشته به صلح و سازش ختم شد.