افزونه جلالی را نصب کنید.

دوز

19دی
مقاومت اُمیکرون با دوز تقویت‌کننده واکسن خنثی می‌شود

مقاومت اُمیکرون با دوز تقویت‌کننده واکسن خنثی می‌شود

یک گروه پژوهشی در بررسی مشترکی نشان داده‌اند که شاید بتوان سویه اُمیکرون را با کمک دوز تقویت‌کننده واکسن خنثی کرد.