تاریخ : دوشنبه, ۱۷ مرداد , ۱۴۰۱

دستفروشی

06مرداد
مصائب بانوان دستفروش؛ از نان آوری تا نبود امنیت/ چرخیدن چرخه اقتصادی راه حل خروج از بحران دستفروشی است

مصائب بانوان دستفروش؛ از نان آوری تا نبود امنیت/ چرخیدن چرخه اقتصادی راه حل خروج از بحران دستفروشی است

در روزهای مختلف سال شاهد حضور بانوانی با عنوان دستفروش یا تکدی گر در سطح شهر هستیم که برای امرار معاش و خروج زندگانی خود از بحران مشغول به این کارها شده اند.