تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱

دانشگاه کالیفرنیا

15دی
مشاهده پایان انفجاری یک ابرستاره سرخ برای اولین بار

مشاهده پایان انفجاری یک ابرستاره سرخ برای اولین بار

یک اَبَرنواَختر نوع دو  نتیجه فروریزش سریع و انفجار شدید یک ستارهٔ سنگین است. وجه تمایز ابرنواخترهای نوع دوم نسبت به دیگر ابرنواخترها، حضور هیدروژن در طیف‌ آنها است.