افزونه جلالی را نصب کنید.

دانشگاه آفاق

20مرداد
تحصیل بیش از ۳۰۰۰ دانشجو در دانشگاه غیر دولتی آفاق ارومیه

تحصیل بیش از ۳۰۰۰ دانشجو در دانشگاه غیر دولتی آفاق ارومیه

رئیس دانشگاه غیر دولتی آفاق ارومیه گفت: ۳۲۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی این دانشگاه در حال تحصیل هستند.