افزونه جلالی را نصب کنید.

دام زنده

25آبان
مرزهای غربی، گذرگاه دام قاچاق
سریال آشفته‌‌بازار گوشت قرمز در کشور همچنان ادامه دارد؛

مرزهای غربی، گذرگاه دام قاچاق

اختلاف فاحش قیمت هر رأس گوسفند در داخل و خارج از کشور سبب شده تا دلالان با خروج گله‌های گوسفند ایرانی از طریق مرزهای استان کردستان سودهای هنگفتی را به جیب بزنند.